Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Fyrverkerier

ett giftigt nöje

 

MILJÖ. Vi går mot en mörkare årstid och flera stora evenemang satsar på fyrverkerier. Tivoli i Köpenhamn gör flera stora uppskjutningar per år, nu senast en tre dagar lång fyrverkerifestival i mitten av augusti då nöjesparken firade 168 år. Varje vinter arrangeras dessutom fyrverkerishower till musik flera dagar i rad. Även på svenska sidan är det populärt med glitter mot natthimlen – särskilt under ljusevenemang som till exempel sommarens ljustfest i Ängelholm.

 

Men hur bra är det att smälla raketer bara för nöjes skull? I våras upptäckte Kemikalieinspektionen förbjudna hälsofarliga ämnen i raketer som sålts i Sverige. Bland annat ett av världens värsta miljögifter, hexaklorbensen och giftiga tungmetaller. Man ser allvarligt på upptäckten. Hur farligt är det?

     – Det är svårt att säga något om samhällsrisken eftersom vi inte vet hur stora mängder det rör sig om totalt, säger inspektören Frida Ramström till eventnews. Men det är väl känt att de ämnen som vi hittade har farliga egenskaper. Hexaklorbensen är dessutom förbjudet att använda i alla sorters produkter genom den globala Stockholmskonventionen. Det borde inte finnas över huvud taget.

 

Fynden hittades genom stickprov hos raketimportörerna Linders Pyrotekniska AB och Panda Fyrverkerier i Sverige, trots att man sedan 2008 har försäkrat att det inte finns tungmetaller i deras fyrverkeripjäser – enligt information från branschorganisationen Plast- och Kemiföretagen publicerad på företagens hemsidor. Ändå görs den här upptäckten?

     – Det är givetvis olyckligt att det förekommer giftiga ämnen i fyrverkerier, något som ska vara till nöje och inte skada miljön. En anledning till att det i vissa fyrverkeripjäser förekommer högre halter av hexaklorbensen är troligen för att ämnet används i växtskyddsmedel i Kina, förklarar Linnea Nilsson vid Plast- och Kemiföretagen. Enligt henne kan det ha kommit med vid tillverkningen när man använt förorenat rislim. Och skulle inte förekomma i svenska fyrverkerier om man bara hade kontrollerat limmet bättre eller helt enkelt bytt lim. Även tungmetallerna uppges vara oönskade föroreningar vid tillverkningen.

     – Detta är något som de flesta produktgrupper brottas med och inte bara fyrverkerier. Det går att komma runt med höga kvalitetskrav och noggranna tester från leverantörens sida, vilket givetvis är en stor kostnadsbelastning men en nödvändighet, fortsätter Linnea Nilsson.

 

Kemikalieinspektionen tror att fler svenska företag kan ha samma giftiga produkter. Vilken insyn har ni på Plast- och Kemiföretagen egentligen som branschorgan?

     – Vi har inte någon insyn, säger Linnea Nilsson.

Hur råder ni nu era medlemmar att agera?

     – Att kontakta sina leverantörer och påpeka eventuella brister.

Vilka miljökrav har ni på dem?

     – Vi har inte några miljökrav på våra medlemmar, men vi arbetar aktivt för att öka kompetensen inom bland annat hälsa, miljö och säkerhet.

     Enligt PoK gäller analysresultatet produkter som köptes in i november 2010. Dessa ska ha dragits tillbaka från marknaden och importörerna ska testa alla produkter så att de inte innehåller HCB.

     – De har dessutom flyttat hela produktionen till andra fabriker och ökat kraven på leverantörerna att hålla sig till recepten, säger Linnea Nilsson som nu betraktar historien som avslutad.

 

Om det går att tro på fyrverkeribranschen denna gång kommer inte att följas upp av Kemikalieinspektionen.

     – Vi har avslutat ärendena med de två företagen, efter de har redovisat vilka åtgärder de har vidtagit, säger Frida Ramström. Men hon ska fortsätta analysera fyrverkerier från andra företag under vintern.

     Erik Swietlicki, professor i kärnfysik vid Lunds tekniska högskola, var med och analyserade luften efter millenniumfyrverkeriet i Stockholm. Men de kollade inte efter miljögiftet hexaklorbensen, endast metaller och andra grundämnen med en kärnfysikalisk analysmetod. Inga organiska föreningar.

 

Vilka fler farliga beståndsdelar i fyrverkerisatser har inte undersökts?

     – Höga partikelhalter är farliga i sig. Vi har gränsvärden på PM10 och PM2.5, säger Erik Swietlicki. Tungmetaller är inte direkt nyttiga heller. Jag tror inte det finns några studier som tittar på hälsoeffekter av fyrverkerier separat. Och vi har själv inga planer på ytterligare analyser av fyrverkerier.

Hur allvarliga anser du att fyrverkeriutsläppen är?

     – Trots allt är de begränsade i tid och rum. Vi har andra källor som kontinuerligt bidrar med gaser och partiklar, till exempel trafiken, avslutar Swietlicki.

 

Gemene man har nog kunnat lista ut att fyrverkerier kanske inte är världens nyttigaste. Varför har då fyrverkerier inte analyserats tidigare?

     – Det är först på senare år som vi har fått reda på att det farliga ämnet hexaklorbensen finns i fyrverkerier som säljs i Europa. Danmark och några andra länder har analyserat fyrverkerier och hittat detta ämne och då ville vi undersöka hur det såg ut på den svenska marknaden, säger Frida Ramström.

 

På andra sidan sundet är det Gunnar B Knudsen som genom sitt företag Højen & Magic Fyrværkeri Aps är Tivolis hyllade fyrverkerimästare. Men han vill inte svara på våra frågor om hur han som inköpare vet vad fyrverkerierna innehåller och om det överhuvudtaget går att arbeta miljövänligt i denna bransch.

     Trots avslöjandena om fyrverkeriernas giftighet i våras köpte Ljusfestens nye arrangör Billy Heil in en stor och pampig raketshow som varade i en kvart till kommunens evenemang i Ängelholm.

     – I uppdraget från Ängelholms Näringsliv står det klart och tydligt att arrangemanget ska innehålla ett fyrverkeri. Så som arrangör har jag inget val, förklarar han.

     Det var Göteborgs Fyrverkerifabrik som levererade det pyrotekniska och Heil marknadsförde speciellt fabrikens miljöprofil, som ”CO2-neutralt och med minimal miljöpåverkan rörande tungmetaller och restprodukter”. Enligt Kemikalieinspektionens inspektör kan det vara så att de giftiga fyrverkerierna använts även av Göteborgsföretaget. Fabrikens grundare Martin Hildeberg svarade först efter att vi publicerat denna artikel - svaren på våra frågor redovisas här intill.

 

Om inte branschen är ärlig - hur ska man som arrangör kunna lita på fyrverkerileverantörens miljöförklaringar?

     – De levererade en ganska diger dokumentation rörande fyrverkeriers miljöpåverkan. Den såg bra ut, men jag kan naturligtvis inte veta om den var sann, säger Billy Heil. Vad jag kunde se själv med egna ögon, var att inga raketer var inplastade. Alla kapslar och sådant var av papp. Och så köpte vi utsläppsrätter för att vara CO2-neutrala. Fast jag anser väl att det är rena strutspolitiken och ganska löjligt på ett för mänskligheten typiskt sätt.

 

Hursomhelst blev Heil imponerad av det visuella och tyckte att allt sköttes proffsigt och känner därför att han kan lita på sin leverantör.

Hur skulle Ljusfesten vara utan ett fyrverkeri?

     – Otänkbart med tanke på ängelholmarnas förtjusta inställning. För mig personligen får det gärna strykas, åtminstone om det bara handlar om att skicka upp lite smällare, vilket det ju oftast bara är, fortsätter Billy Heil.

Hur blir det med fyrverkerier på kommande evenemang? Och hur giftigt ska det vara för att inte vara värt nöjet?

     – Jag kan tänka mig att ha fyrverkeri på kommande evenemang om det av någon anledning skulle anses nödvändigt. Men min grundinställning är att smälla för smällandets skull är löjligt. Och om det dessutom är giftigt är det ju dumt också.

2011-08-26

uppdaterad 2011-08-29

 

LILL ERIKSSON

 

 

Läs mer

Miljöförvaltningen i Stockholm gjorde en studie om utsläpp från fyrverkerier efter millennieskiftet. I denna har man tittat på halterna av metall i luften, men utsläppet av hexaklorbensen har inte undersökts.

Ljusfesten i Ängelholm

Vill man ha det fint kan man få lida pint. Generellt sett får myndigheterna inte ställa specifika miljökrav på fyrverkerier som används i Sverige.

FOTO: ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV

 

 

Inga miljökrav

När man importerar fyrverkerier och ska sälja dem måste de först bli godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Men den bedömningen tar endast hänsyn till de fysikaliska farorna och inte miljöeffekterna. Det finns en regel i en EU-förordningen (nr 850/2004) som säger att vissa ämnen inte får finnas i varor. Ett av dessa ämnen är hexaklorbensen (HCB) som hittades i en del av fyrverkerierna. Det är alltså förbjudet att ha just det ämnet i fyrverkerier.

       Angående de tungmetaller som hittades finns inget förbud för dessa i fyrverkerier. Dock har Sverige ett nationellt förbud mot kvicksilver som gäller även fyrverkerier, men då måste det vara avsiktligt tillsatt och inte bara i små restmängder som det troligen rör sig om i Kemikalieinspektionens analyser. Alltså kan myndigheterna inte ställa miljökrav på fyrverkerier, utan det är bara några ämnen som regleras i annan lagstiftning.

Källa: Kemikalieinspektionen


 

Enligt utsläppsrapporten från Stockholms stad efter millenniumfirandet var det störst förhöjningar av tungmetallerna vanadin, krom, nickel samt strontium och titan - cirka 400-500 gånger högre än normala nivåer. Halterna av mangan och molybden var förhöjda cirka 200-300 gånger. Halterna av bly, koppar och kobolt var förhöjda cirka 80-90 gånger, kadmium och arsenik cirka 20 gånger. Vid stora fyrverkerievenemang som det under 1999-2000 var utsläppen från de 32 ton fyrverkerierna relativt stora utsläpp av bly och koppar. De metaller som förknippas med hälso- och miljöproblem är främst tungmetallerna kvicksilver, bly, kadmium, krom, koppar, och zink. Metaller kan inte brytas ned och är därför miljö- och hälsofarliga redan vid låga koncentrationer i luften. Genom det ständiga nedfallet sker en anrikning av metaller i mark och sediment. I Stockholm har man funnit förhöjda halter av tungmetaller i markens och sedimentens ytskikt.

 

I Sverige importeras stora mängder fyrverkerier varje år. Cirka 90 procent av fyrverkerierna importeras från Kina. Men man skiljer på konsumentfyrverkerier och evenemangsfyrverkerier. Det förra domineras helt av kinesiska produkter. I ett evenemangsfyrverkeri kan uppemot hälften av pjäserna komma från europeiska tillverkare. Kinesiska fyrverkeriartiklar är enligt branschen i regel mer förorenade än de europiska. Försäljningen av både konsument- och evenemangsfyrverkerier ökade kraftigt under 1990-talet. År 1990 köpte konsumenterna i Sverige fyrverkerier för cirka 90 miljoner kronor och 1998 för cirka 230 miljoner kronor. Områden som ligger i vindriktningen från fyrverkeriet drabbas av högre halter av luftföroreningar än områden på motsatt sida, även om båda ligger på samma avstånd från fyrverkeriet. Utsläppets höjd över marken har också stor betydelse för spridningen. Ur hälsosynpunkt, t ex luftvägsbesvär, är de minsta partiklarna farligast eftersom de kan hålla sig svävande i luften länge samt kan tränga långt ned i luftvägarna.

 


 

FAKTA PM10 betecknar partiklar mindre än 10 mikrometer. Partiklar utgörs av små fragment av fasta eller flytande material som svävar i en gas eller vätska. Den engelska benämningen är "particulate matter" (PM), vilket betyder materia i form av partiklar. Andelen partiklar som skapats genom mänsklig aktivitet kan vara avsevärt högre i tätorter. Höga halter av PM i luften orsakar hälsorisk i luftvägarna (nedsatt lungfunktion och lungcancer) samt i form av hjärtsjukdomar.

Källa: Wiki


Så svarar Göteborgs Fyrverkerifabrik. Vi fick till slut svar från grundaren Martin Hildeberg (leverantör till bl a Malmöfestivalen och Ljusfesten samt nyårsfyrverkerier i bla Ystad, Malmö och Eslöv.

 

Vad kan ni göra för att upptäcka liknande ”missar” från era leverantörer?
- Vi garderar oss mot höga halter genom att använda större välrenommerade leverantörer som har resurser till egna analyser och håller sig med kvalitetsråvaror. Våra proffspjäser är renare än de billigare konsumentpjäserna.

Vilka tester gör ni själv och vad har dessa visat?
- Vi gör inte analyser i Sverige men vi har fått analysprotokoll från Kina vad gäller HCB, vilket inte fanns i pjäserna. Alla pjäser har vi fått innehållsdeklarationer på och vi lämnar in dessa till myndigheten MSB för godkännande.

Kan vi få ta del av dessa?

- Det protokoll jag fått är delvis på kinesiska och svårt att tolka. Materialet är rätt komplext och inte sammanställt. Jag kan inte lämna ut det i nuläget.


Ni var ju leverantör till Ljusfesten i Ängelholm – hur mycket sköts upp där?
- I Ängelholm sköt vi upp cirka 50 kilo fyrverkeripjäser. Merparten av vikten är papper och lera.

Ni lyfter ju fram er miljöprofil – hur giftiga får produkterna vara för att vara värt nöjet? Var går gränsen?
- Vi försöker hålla oss med produkter som är oskadliga. Vi tycker att den måttliga påverkan de har väl uppvägs av underhållningsvärdet.

Hur har den gångna debatten påverkat er försäljning?
- Miljökritik av fyrverkerier är negativt för försäljningen, vi har haft bra år 2010-2011 men det hade varit ännu bättre utan miljökritik.
 
Har miljödebatten gett er som grundare några moraliska betänkligheter – är det okej att sprida dessa ämnen ”bara för nöjes skull”?  
- Vi anser att även nöje och kultur får förbruka resurser i rimlig omfattning även om det inte är produktiv verksamhet. Det är viktigt att folk har kul. Vi skäms inte det minsta. Man får inte glömma bort att se till helheten av miljöpåverkan vid ett evenemang. Även ett rockband eller en cirkustrupp förbrukar resurser, energi, transporter, förbrukningsmateriel etc. Detta glöms ofta bort.

 

 

 


 

 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007